Телефон: 088 786 9643 sliven@bzs.bg

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА /КПЕ/

при РК на БЗС гр. Сливен

 1. КПЕ на РК на БЗС Сливен осъществява своята дейност съобразно разпоредбите на българското и европейското законодателство, Закона за съсловните организации на лекарите по дентална медицина , Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина и Устава на БЗС.
 2. КПЕ наРК на БЗС Сливен изготвя и приема правилник за своята дейност.
 3. КПЕ на БЗС Сливен се състои от председател и 5 /пет/ членове, избрани поименно от Общото събрание.
 4. КПЕ на БЗС заседава най-малко веднъж на 6 /шест/ месеца при кворум 2/3 от състава си, т.е. при наличието на 4 (четири) души от членовете на Комисията.
 5. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на БЗС КПЕ взема решенията си с явно гласуване и мнозинство от 4 (четири ) гласа.
 6. КПЕ на БЗС Сливен се произнася по професионално-медицински, морално-етични казуси.
 7. КПЕ на БЗС Сливен не взема отношение по финансови проблеми, възникнали между пациент и лекар по дентална медицина.
 8. КПЕ на БЗС Сливен разглежда жалби, подадени до 1 година след завършване на лечението. КПЕ на БЗС не разглежда жалби, ако има намеса на друг лекар по дентална медицина.
 9. Лекарят по дентална медицина, срещу когото е постъпила жалба, е длъжен в едноседмичен срок от уведомлението му, да представи писмено становище по случая. Ако липсва такова, КПЕ на БЗС взема предвид фактите и обстоятелствата, изложени в жалбата.
 10. При постъпила жалба от или срещу член на КПЕ на БЗС, същият не участва при разглеждането и решаването на конкретния случай.
 11. КПЕ на БЗС Сливен при необходимост ползва консултации на експерти по професионални, юридически и други въпроси.
 12. При публикации от обществен интерес, касаещи компетентността на КПЕ на БЗС, Комисията се самосезира за разглеждане на случая.
 13. Датата и дневният ред за заседанията на КПЕ на БЗС Слвен се определят от председателя на КПЕ . Дневният ред и материалите за заседанието се изпращат до членовете на Комисията в седем дневен срок преди заседанието по електронен път.
 14. Протоколите от заседанията на КПЕ на БЗС се водят от членовете на Комисията . Протоколите се подписват от председателя на КПЕ на БЗС и протоколчика.
 15. Изявления от името на КПЕ на БЗС се правят от председателя на КПЕ на БЗС или от изрично упълномощен за това член на Комисията. Решението за упълномощаването се взема на заседание на КПЕ на БЗС и се отбелязва в съответния протокол.
 16. Материалите от проведените заседания на КПЕ на БЗС се съхраняват от председателя на КПЕ на БЗС. Архивът на КПЕ на БЗС се помещава в офиса на БЗС Сливен

Настоящият правилник е приет на заседание на КПЕ на БЗС Сливен, проведено на 11.05.2017 г

За нас

Районна колегия – Сливен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Сливенски Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи  Лекари по дентална медицина от областта.

Контакти

Адрес: град Сливен Бул.“ Стефан Караджа „№2

Карта