Телефон: 088 786 9643 sliven@bzs.bg

За дейността на Контролната комисия /КК/

 

на Районна колегия /РК/на Български Зъболекарски съюз/БЗС/- град Сливен

 1. Чл.1. Контролната комисия на РК на БЗС е изборен орган на Общото събрание на РК със следните функции:(1). Наблюдава дейността на УС на РК и контролира законосъобразността и уставносъобразността на взетите от него решения. (чл27, ал .1, т. 1 от ЗСОЛЛДМ).

  (2). Контролира изпълнението на взетите от УС на РК решения. (чл.27, ал.1 т. 1 от ЗСОЛЛДМ).

  (3). Членовете на КК имат право да присъстват на заседанията на УС на РК –без право на глас.(чл.16, ал.5 от Устава на РК на БЗС – гр.Сливен).

  (4). Председателя на УС на РК своевременно да информира председателя на КК  за съответните заседания, времето и мястото на заседанията им.

  (5). Представя пред Общото Събрание на РК на БЗС отчет за своята цялостна дейност. (Чл 27, ал 1, т 2 от ЗСОЛЛДМ).

  (6). Дава предложение на делегатите на Общото Събрание за освобождаване или не освобождаване от отговорност УС на РК и финансово отговорните лица (чл.27,ал.1,т.2 от ЗСОЛЛДМ).

  (7). Осъществява контрол на финансовата дейност на УС-формиране на бюджета и законово и уставно разходване на средства;

  1.може да предизвика ревизия на касата и касовата документация;

  2.участва в организиране на процедурата и съставянето на договора по назначаване на финансовa ревизия и одит, при нужда преди всяко Отчетно – Изборно Събрание;

  3.в своята дейност КК може да привлича външни експерти при решаване на финансови правни и други въпроси.

  4.финансирането на външни експерти става след писмено искане на Председателя на КК до УС на РК на БЗС

  (8). При констатирани нарушения на закона,устава или решения на Общото Събрание изготвя доклад с препоръки в двуседмичен срок и го представя на УС на БЗС. (Чл 27, ал.1, т.3 от ЗСОЛЛДМ).

  (9). Ако УС на РК не е взел под внимание препоръката на УС на БЗС и КК на РК и пресрочи процедурата за изпълнение на решенията с повече от 30 календарни дни, КК писмено уведомява УС за свикване на Извънредно Общо Събрание ( чл 27,ал.1, т.3 от ЗСОЛЛД)

  (10). Всеки член на РК има право да уведомява КК за установени от него нарушения, а комисията , от своя страна , има право да се самосезира.

  Чл.2. Състав на Контролната комисия:

  (1). Контролната комисия на РК се състои от Председател и двама члена ,избрани поименно от Общото събрание на Районната колегия (чл.20 ал.1от Устава наРК на БЗС Сливен)

  (2). На първото ( след избора си ) заседание КК избира от състава си  заместник ,който да представлява Председателя при отцъствието му.

  Чл.3.Задължения на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Сливен

  (1). Определя дневния ред на КК,насрочва заседанията и ги ръководи.

  (2). Уведомява членовете на КК за датата,мястото и проекта за дневен ред на заседанията.

  (3). Участва в заседанията на УС на РК без право на глас. При невъзможност да присъства го замества някой от другите  членове от комисията.

  (4). Разпределя постъпилите материали и преписки между членовете на комисията за проучване и доклад.

  (5). Подписва изходящата и получава входящата кореспонденция на КК.

  (6). Определя членовете на комисията за участие в заседанията на УС и при извършване на проверки.

  Чл.4.Заседания на Контролната комисия:

  (1). КК се свиква на всеки две заседания  на УС на РК.

  (2). Заседанията на КК на РК са редовни и извъредни.

  (3). Извънредно заседание се свиква от Председателя на КК или по мотивирано писмено искане на член от КК.

  (4). Заседанията на КК са закрити. По решение на КК на нейните заседания могат да бъдат изслушвани членове на БЗС или други експерти ,когато се обсъждат въпроси, изискващи личното им участие.

  (5). Председателя на УС на РК предоставя на КК списък с имената, адресите и телефоните на :

  – членовете на УС и КПЕ

  – делегатите на конгреса ( ако те са работен орган до следващия конгрес)

  (6). Председателя на КК уведомява Председателя на УС за взетите свои решения писмено чрез докладна записка, в срок от 7 календарни дни.

  Чл.5.Ред за провеждане на заседанията на КК:

  (1). Дневния ред заедно с материалите за обсъждане се изпращат от Председателя на КК най- късно една седмица преди деня на заседанието.

  (2). По поставени за обсъждане в хода на заседанието въпроси, невключени в предварително обявения дневен ред, решение се взема след отделно гласуване за допълване на дневния ред.

  (3). Заседанията са редовни,ако в тях участват 2 члена.Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство от 3гласа.

  (4). Членовете на КК имат право да гласуват само с положителен или отрицателен вот.

  (5). КК взема решения с явно гласуване, освен в случаите при нарочно взето решение на КК за тайно гласуване.

  (6). При безпричинно отсъствие от заседанията на комисията на член на КК и по решение на самата комисия тя може да предложи на Общото Събрание да замени нередовния член с нов.

  (7). Всяко заседание на КК се документира с протокол .Към протокола се прилагат обсъжданите проекти, становища и други материали.

  (8). Протоколите и придружаващите ги материали се съхраняват в охраняем шкаф, достъп до който има само Председателя на КК.

  Чл.6.Финансирането на дейността на КК става от бюджета на РК на БЗС гр.Сливен.  

  Чл.7.След изтичане на мандата, Председателя на КК предава архива на новоизбрания Председател на КК .

  Чл.8. Този Правилник е приет на 28.04.2018 год.гр.Сливен на Общо Събрание на РК на БЗС и е задължителен за КК.

  Д-р Йордан Господинов – Председател
  Д-р Анна Коюмджиева-Член
  Д-р Мария Никова-Член

За нас

Районна колегия – Сливен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Сливенски Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи  Лекари по дентална медицина от областта.

Контакти

Адрес: град Сливен Бул.“ Стефан Караджа „№2

Карта